Geachte leden en ouders van de jeugdleden,
                                                                                                       

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering  van 
KDO-Sport
. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 29 maart 2013
in ons clubhuis de KDO-Foyer, Plataanlaan 4, te Hellevoetsluis.
 

Aanvang 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

AGENDA

1.     Opening van de vergadering door de voorzitter.

2.     Bespreking van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 30 maart 2012

3.     Ingekomen stukken betrekking hebbende op deze vergadering.

4.     Mededelingen.

5.     Behandeling van de diverse verslagen over 2012:

·         Algemeen jaarverslag

·         Financieel jaarverslag

·         Verslag kascontrole commissie

·         Technisch jaarverslag Recreatiesport commissie

·         Technisch jaarverslag Wedstrijdsport commissie

6.     Benoeming leden kascontrole commissie.

7.     Behandeling van de begroting.

Vaststelling van de contributies ingaande 1 april 2013.

·         Ondanks een stijging van de salariskosten en verhoging van de huur van de sportaccommodaties met 2,5 %,  stelt het bestuur voor de contributies dit jaar niet te verhogen.

Door een iets groter ledenaantal en een meevallende huuropbrengst van de Turnhal bieden wij u een sluitende begroting aan.

Wel moeten we er rekening mee houden dat na 2014 de gemeentelijke jeugdsportsubsidie van ca. € 6.300,– door de bezuinigingen van de gemeente komt te vervallen.   

8.     Bestuursverkiezing:

·         Aftredend en herkiesbaar; secretaris Peter Verkerke, Foyer beheer  Belinda Gerretse

·         Toetredend;  Henny Vuik (ledenadministratie)

·         Vacature Voorzitter commissie wedstrijdsport

9.  Beleidsplan 2013 – 2018

    10. Rondvraag.

 

    11. Sluiting van de vergadering.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf 18 maart

ter inzage in de KDO-Foyer of kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Ook worden ze bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

Graag tot ziens op vrijdagavond  29  maart! 

Namens het bestuur,

Piet Poot (voorzitter)

 

Categorieën: Turnen

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *