Privacy Policy

KDO-Sport Hellevoetsluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KDO-Sport Hellevoetsluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KDO-Sport Hellevoetsluis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Foto’s

De beheerder van de website is de enige persoon die foto’s op de website van KDO-Sport Hellevoetsluis plaatst.
De beheerder van de sociale media pagina’s is de enige persoon die foto’s op de sociale media pagina’s van KDO-Sport Hellevoetsluis plaatst.

Er wordt door het bestuur van KDO-Sport Hellevoetsluis expliciet toestemming gevraagd aan de (ouders van) leden om foto’s te plaatsen op de website of sociale media pagina’s van KDO-Sport Hellevoetsluis indien deze betrekking hebben op een wedstrijd of enige andere vorm van verenigingsactiviteit.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door KDO-Sport Hellevoetsluis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over uitnodigingen of wedstrijden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KDO-Sport Hellevoetsluis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Ibannummer i.v.m. machtiging tot automatische incasso;

Uw persoonsgegevens worden door KDO-Sport Hellevoetsluis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door KDO-Sport Hellevoetsluis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KDO-Sport Hellevoetsluis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door KDO-Sport Hellevoetsluis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door KDO-Sport Hellevoetsluis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KDO-Sport Hellevoetsluis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door KDO-Sport Hellevoetsluis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Inschrijving bij wedstrijden of evenementen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KDO-Sport Hellevoetsluis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens KDO-Sport Hellevoetsluis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

KDO-Sport Hellevoetsluis
secretaris@kdosport.nl

Update van het bestuur

Beste leden van KDO-Sport,

In ons hele land zijn we met elkaar bezig om te zorgen dat we gezond uit de Corona crisis komen. Het is mooi om te zien dat we daar stapsgewijs in geleid worden en dat dat voor nu ook goed lijkt te gaan.

Inmiddels is er ook meer ruimte voor onder andere sport. En dat vinden wij als KDO-sport natuurlijk heel fijn. We zetten dus ook alles op alles om, volgens de richtlijnen van het RIVM, onze activiteiten weer op te pakken. Het begon met het indienen van een plan bij de gemeente. Deze is goedgekeurd, we hebben als KDO-sport groen licht!

Onze sporten moeten ineens van binnen locatie naar buiten. We hebben ervoor gekozen om dit stapsgewijs uit te voeren.

Trainers krijgen te maken met zoveel vraagstukken: Kan ik nog verantwoord lesgeven als ik niet mag vangen? Welk materiaal heb ik tot mijn beschikking? Welke locatie en hoeveel kinderen kunnen daar verantwoord trainen? Hoe ga ik om met mijn eigen gezondheid?

Dit vraagt maatwerk en persoonlijke benadering. En wij kunnen jullie melden, we zijn al een heel eind! We hebben gepionierd (kijk maar eens naar de online-trainingen!), contacten gelegd met buitenlocaties en samen kunnen werken met andere verenigingen.

Omdat maatwerk twee kanten opgaat is het belangrijk dat de groepen worden opgestart in nauw overleg tussen trainers en leden. We hebben bij het uitvoeren van de lessen bijvoorbeeld ook coronabegeleiders nodig en we zijn afhankelijk van het weer. Snel schakelen kan en daarbij is goed contact is tussen de trainer en de lesgroep van belang.

We verwachten dat volgende week iedereen is geïnformeerd over de eigen lessen en eventueel is gestart.

Verder vinden wij het belangrijk om jullie te informeren over enkele andere zaken.

We zijn als bestuur momenteel niet compleet. In een pittige tijd zoals deze is het zaak om geen overhaaste beslissingen te nemen. Zoals jullie gezien hebben zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Tot die tijd krijgen we hulp uit verschillende hoeken, denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” en het onderzoeken van de NOW-regeling.

Het inzetten van de trainers/assistenten doen we op een voorzichtige wijze. Wellicht zien jullie de ene trainer meer dan de andere. Wat de reden is? Deze situatie is nieuw voor ons en we willen er stabiel en toekomstgericht uitkomen. We kunnen ook nog niets concreet melden over de financiële situatie of de toekomst.

Uiteraard is een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk en van belang. We willen dit organiseren maar zijn ook hiermee afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Denk maar eens aan een gezelschap van 30 mensen bij elkaar, op 1,5 meter afstand. Dit is nog niet haalbaar.
Zodra hier een passende oplossing voor is gekomen, gaan we dit natuurlijk organiseren.

Voor nu nog even dit, we zijn ongelooflijk trots op KDO - sport! Maar het gaat verder dan dat, we zijn trots op Hellevoetsluis en de bereidheid van de mensen. We worden enorm geholpen en gesteund, dat is een mooi en waardevol iets.

Laten we samen uitkijken naar de start van het nieuwe seizoen (wat de datum ook zal zijn) en koesteren wat we deze periode met elkaar neerzetten.

Hartelijke groeten,
Bestuur KDO-Sport