Opgericht: 7 december 1929
Website: www.kdosport.nl
Contact: voorzitter@kdosport.nl
Telefoon: 0181 313386
KvK 40385690
KNGU 1102031

Hellevoetsluis, 18 februari 2014

 

Geachte Leden en ouders van de jeugdleden

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden vergadering  van  KDO-Sport. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 28 maart 2014 in ons clubhuis de KDO-Foyer,
Plataanlaan 4, Hellevoetsluis.

Aanvang 20:00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

AGENDA

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
 2. Bespreking van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 29 maart 2013
 3. Ingekomen stukken betrekking hebbende op deze vergadering.
 4. Mededelingen.
 5. Behandeling van de diverse verslagen over 2013:
  • Algemeen jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascontrole commissie
  • Technisch jaarverslag Recreatiesport commissie
  • Technisch jaarverslag Wedstrijdsport commissie
 6. Benoeming leden kascontrole commissie.
 7. Behandeling van de begroting en vaststelling van de contributies ingaande 1 april 2014.
  • Hoewel we 2013 met een klein plusje hebben kunnen afsluiten, ontkomen wij er niet aan om de contributies met een klein bedrag te verhogen, de reden hiervoor is dat de huur van de sportzalen en turnhal met 2,5 % is verhoogd en dat ook de salariskosten licht zijn gestegen. Ook houden wij  er rekening mee dat na 2014 de gemeentelijke jeugdsportsubsidie van ca. € 6.300,– door de bezuinigingen van de gemeente  komt te vervallen.
  • Wij stellen voor de contributies van de jeugdleden met € 0,58 per maand en van de leden vanaf 16 jaar met € 0,67 per maand te verhogen.
  • Voor leden van de selecties turnen worden de contributies met 2 % verhoogd.
 8. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar is Bea Hulshoff
  • Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Huib Hanemaaijer
  • Toetredend zijn voorzitter commissie recreatiesport, Wilma Pierse en voorzitter commissie wedstrijdsport, Eugenie den Braasem.
 9. Benoeming leden commissie wedstrijdsport:
  • Eugenie den Braasem voorzitter,
  • Leonie Tieleman secretaris,
  • Nathalie Meurs en Wilma breederveld, allen namens de selectie turnen dames
  • en Janneke de Leeuw van Weenen en Colin Prooi namens selectie turnen heren.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting van de vergadering.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf 18 maart ter inzage in de KDO-Foyer of kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Ook worden ze bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

Graag tot ziens op vrijdagavond  28  maart!

Namens het bestuur,

Piet Poot, voorzitter

Categorieën: Turnen

Webbeheer

Webbeheer

Hallo allemaal! Hopelijk vinden jullie de website mooi! Als je suggesties hebt kun je die sturen naar: ik@mitchdevos.nl!